КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПУ „ПЧЕЛИЦА“ АПАТИН ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

05.04.2021.

На основе Одлуке о расписивању конкурса за упис деце у ПУ„Пчелица“Апатин, бр. од дана 23.02.2021. године, расписује се КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПУ „ПЧЕЛИЦА“ АПАТИН ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

I

Расписуjе се Конкурс за упис деце у Предшколску установу „Пчелица'' Апатин (у даљем тексту: Установа) за радну 2021/2022. годину, која почиње 01.09.2021. године

II

Установа, у складу са својим могућностима, на захтев родитеља, односно другог законског заступника, након спроведеног Конкурса за упис деце (у даљем тексту: „Конкурс“), врши упис деце.

III

У Установу примају се:

- на целодневни боравак деца од 10 месеци до поласка у школу,

- на полудневни боравак деца од пет година до поласка у школу

- на полудневни боравак деца од три до пет година.

IV

Установа утврђује преглед слободних места по објектима, типовима боравка и језику на коме се одвија васпитно – образовни рад, који је саставни део Конкурса који се објављује.

У ПУ „Пчелица“ Апатин у радну 2021/2022. годину може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског заступника, и то:

- у јаслене групе: деца рођена од 01.03.2019. године, и до 31.08. 2020. године;

- Број слободних места у јаслицама – укупно: 38 – српски језик

- према годишту: од 01.09.2020. до 31.10.2020. – 9 места;

- од 01.01.2020. до 31.08.2020. – 4 места

- од 01.03.2019. до 31.12.2019. – 25 места

- у вртићке групе: упис млађе деце која су рођена 2017, 2018. и до 01.03.2019. године – српски језик

1. „Бубамара“, Блок 112 – у Припремни предшколски програм – 13 места

- 2015. годиште – 7 места; 2016. годиште – 6 места; затим 2017 – 15 места ,2018. – 30 места

2. „Звездице“ , Огњен Прице бр. 67, Апатин – 22 места (2015, 2016, 2017. и 2018. годиште)

3. „Чаробњаци“, Петра Драпшина бр. 72, Апатин – 21 место (2015, 2016, 2017. и 2018. годиште)

4. „Звончићи“, Трг Ослобођења бр. 10, Апатин – 35 места (2015, 2016, 2017. и 2018. годиште)

5. „Весељко“, објекат у Насељу Рома – 27 места (2015. и 2016. годиште) – српски језик

6. „Љубичица“, Сонта – 35 места (2015, 2016. и 2017. годиште) – српски језик

7. „Дуга“, Свилојево – 15 места (2015, 2016, 2017. и 2018. годиште) – двојезична група – српско – мађарски језик

8. „Лептирићи“, Пригревица – 35 места (2015, 2016, 2017. и 2018. годиште) – српски језик

9. „Медењаци“, Купусина – 10 места (2015, 2016, 2017. и 2018. годиште) – мађарски језик

- у припремни предшколски програм се уписују: деца рођена од 01.03.2015. до 01.03.2016. године.

VI

Разматрање пријава за упис деце у објекте Установе назначене у Конкурсу врши Комисија за пријем деце, а у складу са Правилником о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени Гласник РС“, број 44/2011) и актима установе.

VII

Приjаве на Конкурс, се врше ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ и непосредно, у објекту „Бубамара“ Блок 112 у Апатину, за Апатин и у објектима установе у селима.

Пријаве Електронским путем врше се преко услуге е-вртића (портал еУправа

( https://www.euprava.gov.rs/ ) уласком на опцију Е-Услуге – Деца – е вртић).

Упис почиње 12.04.2021. и траје до 30.04.2021.

VIII

Пријаву електронским путем могу поднети сви заинтересовани родитељи, односно други законски заступници, с тим да родитељи, односно други законски заступници који припадају осетљивој категорији (нпр. самохрани родитељ, родитељи деце жртава насиља у породици, деце са сметњама у психофизичком развоју, деце из породица које користе неки облик социјалне заштите, деца трећег и сваког наредног реда рођена и др.) морају доставити доказе којим свој статус и потврђују.

Доказ којим потврђују статус, родитељи, односно други законски заступници ће моћи доставити путем електронске поште (е – маил: apapcelica@gmail.com) уз обавезно навођење следећих података у е – маил - у: име и презиме подносиоца захтева, име, презиме и ЈМБГ детeта, деловодни број пријаве, као и таксативно навођење докумената који се прилажу. Прилог: скениран или усликан цео документ (све стране уколико их има више), под условом да слика не сме бити замућена, а текст, печат и потпис морају бити јасни и читљиви. Родитељ, односно други законски заступник ће добити повратни мејл као потврду да је његов документ примљен.

Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Републике Србије.

IX

Комисија за упис деце након разматрања пријава утврђује листу примљене деце.

Листе примљене деце, биће истакнуте најкасније до 15.06.2021. године на огласним таблама свих објеката у саставу установе.

Са родитељем, односно другим законским заступником детета са ранг листе примљене деце закључује се Уговор о упису и боравку детета у ПУ „Пчелица“ Апатин, под условом да је родитељ измирио све обавезе према установи.

Приликом потписивања Уговора родитељ, односно други законски заступник детета доставља доказ о здравственом прегледу детета (потврда изабраног лекара – педијатра са потврдом о вакциналном статусу детета, у складу са законом).

Уколико родитељ односно други законски заступник у остављеном року не потпише наведени Уговор, сматраће се да је одустао од уписа детета или деце у Установу.